Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΌροι και Διατάξεις

1 Αντικείμενο των όρων χρήσης, Πεδίο ισχύος
1.1. 1.1Οι παρακάτω όροι καθορίζουν την χρήση των διαθέσιμων από την Gameforge διαδικτυακών παιχνιδιών που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Gameforge και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση εγγραφής ή σύνδεσης του χρήστη στην διαδικτυακή πύλη της Gameforge www.mmogame.com τότε τίθεται σε εφαρμογή αυτή η σύμβαση χρήσης σε περίπτωση διαδικτυακών παιχνιδιών που στηρίζονται σε client, δηλαδή παιχνίδια που απαιτούν το κατέβασμα Clients, συνεχώς με την Gameforge 4D GmbH. Η Gameforge Productions GmbH είναι δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση απλώς βοηθός εκπλήρωσης της 4D GmbH όσον αφορά την εγγραφή και την σύνδεση.
1.2. Οι παρόντες όροι χρήσης αντικαθιστούν πλήρως παλαιότερες εκδόσεις όρων χρήσης της Gameforge.
1.3. Η Gameforge παρέχει τα διαδικτυακά παιχνίδια και τις επιμέρους προσφερόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια των τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων με μέση ετήσια διαθεσιμότητα της τάξεως του 98%. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται χρονικά διαστήματα κατά τα οποία η χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών και των λοιπών προσφερόμενων υπηρεσιών διακόπτεται ή κωλύεται για σοβαρούς τεχνικούς λόγους ή λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης. Σε αυτήν την περίπτωση η Gameforge σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης δεν φέρει ευθύνη.
1.4. Η Gameforge θα συνεχίζει να αναπτύσσει, να ανανεώνει και να προσαρμόζει τα διαδικτυακά παιχνίδια και τις λοιπές προσφερόμενες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει στο εκάστοτε διαδικτυακό παιχνίδι και τις λοιπές προσφερόμενες υπηρεσίες μόνο στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση.
1.5. Τα διαδικτυακά παιχνίδια και οι λοιπές υπηρεσίες που προσφέρει η Gameforge έχουν ως σκοπό μονάχα την ψυχαγωγία των χρηστών. Η χρήση με σκοπό τον βιοπορισμό ή την διαφήμιση απαγορεύεται.
1.6. O χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επικαιρότητα, την καταλληλότητα και την παντός είδους συμβατότητα των προγραμμάτων (software) και του υλισμικού (hardware) που εγκαθιστά.
1.7. Συμπληρωματικά προς αυτούς τους όρους χρήσης, συνεχίζουν να ισχύουν οι εκάστοτε κανόνες των εκάστοτε διαδικτυακών παιχνιδιών, εφόσον υφίστανται. Σε περίπτωση ανακοπής μεταξύ των παρόντων όρων χρήσης και των κανονισμών των παιχνιδιών οι διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης προπορεύονται. Για μεμονωμένα διαδικτυακά παιχνίδια, ιδίως για παραλλαγές και/ ή τμήματα των διαδικτυακών παιχνιδιών και των εκάστοτε προσφερόμενων υπηρεσιών στις ιστοσελίδες της Gameforge ισχύουν ιδιαίτεροι όροι χρήσης πέραν αυτών. Βάσει αυτού ο χρήστης θα ενημερωθεί πριν από την έναρξη εφαρμογής της εκάστοτε προσφοράς καταλλήλως.
1.8. Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να αξιώνει σε μεμονωμένα διαδικτυακά παιχνίδια και λοιπές υπηρεσίες τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι συμβαλλόμενοι εταίροι της Gameforge. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει ειδική σύμβαση ανάμεσα στον χρήστη και τον εκάστοτε συμβαλλόμενο εταίρο της Gameforge. Βάσει αυτού ο Χρήστης ενημερώνεται πριν την λήξη της σύμβασης καταλλήλως.
1.9. Τυχόν Διατάξεις ή Γενικοί όροι χρήσης που αποκλίνουν από τους παρόντες όρους χρήσης μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή μόνο εφόσον η Gameforge έχει εγκρίνει προηγουμένως την εγκυρότητα τους γραπτώς.

2 Σύναψη σύμβασης
2.1. Προϋπόθεση για την χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών και των λοιπών προσφερόμενων υπηρεσιών που παρέχει η Gameforge είναι η εγγραφή του χρήστη.
2.2. Η εγγραφή επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Επιτρέπεται η εγγραφή ως χρήστη μόνο σε μεμονωμένα άτομα (όχι ομάδες, οικογένειες, σύντροφοι κλπ.) Εάν πρόκειται για ανήλικο χρήστη, τότε ο χρήστης αυτός αποστέλλοντας την αίτηση εγγραφής επιβεβαιώνει ότι υπάρχει έγκυρη σύμφωνη άδεια από τον νόμιμο κηδεμόνα.
2.3. Κατά την εγγραφή ο χρήστης πρέπει να δηλώσει ένα όνομα παίχτη και μια έγκυρη διεύθυνση E-Mail στο όνομα του. Ο χρήστης δεν μπορεί να αξιώσει την εκχώρηση ενός συγκεκριμένου όνομα χρήστη. Το όνομα χρήστη δεν επιτρέπεται να καταπατά δικαιώματα Τρίτων και επίσης δεν επιτρέπεται να αντίκειται προς τα χρηστά ήθη. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να επιλεγεί κάποια διεύθυνση E-Mail ή διαδικτυακή διεύθυνση ως όνομα χρήστη. Ο χρήστης εγγυάται ότι τα στοιχεία που δήλωσε κατά την εγγραφή του στην Gameforge είναι αληθή και πλήρη.
2.4. Η εγγραφή γίνεται προσωπικά. Απαγορεύεται η δήλωση μέσω Τρίτων, ιδιαιτέρως Τρίτων που κάνουν εγγραφές μεμονωμένων ατόμων για εμπορικούς σκοπούς σε διάφορους πάροχους τηλεϋπηρεσιών (υπηρεσίες δήλωσης ή καταχώρησης).
2.5. Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής στην διαδικτυακή πύλη της Gameforge και στις ιστοσελίδες των διαδικτυακών παιχνιδιών γίνεται μέσω επιβεβαίωσης αποδοχής που αποστέλλεται μέσω Ε-Mail. Σε αυτό το E-Mail παρέχεται στον χρήστη ένα λινκ ενεργοποίησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις πατώντας το λινκ ενεργοποίησης η Gameforge ενεργοποιεί τον χρήστη και τον λογαριασμό του παίχτη. Με την άδεια ή κάποια άλλη παρόμοια ενεργοποίηση εκ μέρους της Gameforge, αρχίζει να ισχύει ανάμεσα στην Gameforge και τον χρήστη μία έγκυρη σύμβαση χρήσης αορίστου χρόνου με βάση τους παρόντες όρους χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η διαδικασία εγγραφής να αποκλίνει από την παραπάνω διαδικασία, πράγμα για το οποίο ο χρήστης θα ενημερωθεί καταλλήλως.
2.6. Με την επιτυχή εγγραφή ο χρήστης αποκτά έναν λογαριασμό χρήστη („user account“), τον οποίο διαχειρίζεται ο ίδιος ο χρήστης αυτοδύναμα. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη user account τόσο στην διαδικτυακή πύλη της Gameforge όσο και στην εκάστοτε σελίδα του διαδικτυακού παιχνιδιού. Ο λογαριασμός χρήστη user account που έχει δημιουργηθεί στην διαδικτυακή πύλη της Gameforge μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για όλα τα άλλα διαδικτυακά παιχνίδια που συνδέονται με την διαδικτυακή πύλη της Gameforge. Αντίστροφα, ένας λογαριασμός χρήστη (user account) που έχει δημιουργηθεί στην σελίδα ενός διαδικτυακού παιχνιδιού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλα διαδικτυακά παιχνίδια.
2.7. Ο λογαριασμός χρήστη (user account) δεν μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς ρητή άδεια από την Gameforge.
2.8. Δεν υπάρχει αξίωση εγγραφής και ενεργοποίησης. Ανά γύρο παιχνιδιού (πχ. Κόσμος, Σύμπαν κλπ) ο χρήστης έχει δικαίωμα εγγραφής στα παιχνίδια φυλλομετρητή μόνο μία φορά Αν ο χρήστης έχει συνδεθεί για αυτόν τον γύρο παιχνιδιού ήδη μια φορά, τότε δεν έχει δικαίωμα να συνδεθεί καθ` όλη τη διάρκεια της υπάρχουσας σύνδεσης, για παράδειγμα δίνοντας αλλά ή παραλλαγμένα προσωπικά δεδομένα, κατά τον ίδιο γύρο παιχνιδιού.
3. Οδηγίες ανάκλησης

Δικαίωμα ανάκλησης

Μπορείτε να ανακαλέσετε την υπογραφή της σύμβασης εντός 14 ημερών γραπτώς (π.χ. μέσω επιστολής, φαξ, e-Mail κλπ.) χωρίς να αναφέρετε τους λόγους. Η προθεσμία αρχίζει από την παραλαβή αυτής της ανάκλησης, σε γραπτή μορφή αλλά όχι πριν από την σύναψη της σύμβασης και επίσης πριν όχι από την πλήρωση της υποχρέωσης πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 246 § 2 του γερμανικού Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με την § 1 της διάταξης πληροφόρησης του γερμανικού Αστικού κώδικα [BGB-InfoV] καθώς και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με το άρθρο 312e § 1 Σειρά 1 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 246 § 3 της διάταξης πληροφόρησης του γερμανικού αστικού κώδικα [BGB-InfoV]. Για την τήρηση της προθεσμίας ανάκλησης αρκεί η έγκαιρη αποστολή της ανάκλησης. Η ανάκληση πρέπει να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση: Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe

Επιπτώσεις ανάκλησης

Σε περίπτωση επιτυχούς ανάκλησης πρέπει να επιστραφούν όλες οι παροχές που έλαβαν και οι δύο πλευρές καθώς και τυχόν κληρούμενα ωφελήματα (πχ. τόκοι) Αν δεν μπορείτε να επιστρέψετε τις υπηρεσίες που λάβατε πλήρως, εν μέρει ή σε καλή κατάσταση, θα πρέπει να αναλάβετε να μας αποζημιώσετε αντίστοιχα. Οι υποχρεώσεις για την επιστροφή των αποζημιώσεων θα πρέπει να εκπληρωθούν εντός 30 ημερών. Η προθεσμία ξεκινάει για εσάς με την αποστολή της ρητής σας ανάκλησης, για εμάς με την παραλαβή της.

Ειδικές οδηγίες

Το δικαίωμα ανάκλησης σας παύει να ισχύει πρόωρα εάν, με ρητή άδεια εκ μέρους σας, το συμβόλαιο έχει εκπληρωθεί εξ ολοκλήρου και από τις δυο πλευρές πριν χρησιμοποιήσετε την προθεσμία ανάκλησης.

Τέλος των οδηγιών ανάκλησης

4 Γενικές υποχρεώσεις του χρήστη
4.1. Δεδομένα χρήστη

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα την Gameforge για όλες τις περαιτέρω αλλαγές που αφορούν τα δεδομένα που καταχώρησε στα πλαίσια της εγγραφής του, ιδίως σε περίπτωση αλλαγών που αφορούν την διεύθυνση E-Mail. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιβεβαιώσει στην Gameforge την ορθότητα των στοιχείων του, σε περίπτωση που τού ζητηθεί.

4.2 Δεδομένα σύνδεσης, κωδικοί, κωδικοί εισόδου
4.2.1. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει σε ασφαλές μέρος όλα τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με την σύνδεση του και τις συνθηματικές λέξεις και τους κωδικούς εισόδου του. Ο χρήστης επιτρέπεται να εισάγει τα δεδομένα σύνδεσης αποκλειστικά στις ιστοσελίδες που παρέχει η Gameforge.
4.2.2. Με τον όρο «δεδομένα σύνδεσης» ή «συνθηματικές λέξεις και κωδικοί εισόδου» χαρακτηρίζονται όλα τα γράμματα και/ή ψηφία και/ή ακολουθίες αριθμών, που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη και τον αποκλεισμό χρήσης από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Ο κωδικός εισόδου θα πρέπει να διαφέρει από το όνομα χρήστη και να περιέχει έναν συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων.
4.2.3. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει όλα τα δεδομένα σύνδεσης και όλους τους κωδικούς εισόδου και τις συνθηματικές λέξεις ώστε να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τρίτους.
4.2.4. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει λόγους να πιστεύει ότι κάποιος τρίτος απέκτησε ή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα χωρίς άδεια πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Gameforge και να αλλάξει τα δεδομένα του ή να ζητήσει από την Gameforge την αλλαγή τους. Σε αυτήν την περίπτωση ή σε περίπτωση που η Gameforge θεωρεί ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν παράνομα για παράνομη χρήση των δεδομένων, η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την πρόσβαση του χρήστη. Η χρήση θα επιτραπεί εκ νέου στον χρήστη, μόλις επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει υποψία παράνομης χρήσης των δεδομένων.
4.2.5. Ο χρήστης δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σύνδεσης ενός άλλου χρήστη, εκτός αν πρόκειται για εξαίρεση που προβλέπεται από τους κανόνες του παιχνιδιού.

4.3 Χρήση των ιστοσελίδων της Gameforge και των περιεχομένων των ιστοσελίδων
4.3.1. Οι ιστοσελίδες της Gameforge περιέχουν περιεχόμενα παντός είδους που προστατεύουν το κατοχυρωμένο δικαίωμα ιδιοκτησίας εμπορικού σήματος και το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος της Gameforge ή προς όφελος τρίτων. Εφόσον δεν επιτρέπεται ρητά από τα πλαίσια των παρόντων όρων χρήσης, ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να επεξεργαστεί, να αναπαράγει, να διανείμει, να αναδιανείμει, να αναπαράγει δημοσίως τις ιστοσελίδες της Gameforge ή μεμονωμένα τμήματα αυτών που διατίθενται ή να τις χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς ή να αποκλίνει με οποιονδήποτε τρόπο από τον σκοπό που ορίζεται μέσω αυτής της σύμβασης. Επιτρέπεται μόνο η τεχνικά απαραίτητη ανατύπωση λόγω της διαδικτυακής φυλλομέτρησης (browsing) καθώς και η διαρκής ανατύπωση μόνο για ιδιωτική χρήση. Δεν επιτρέπεται η μετατροπή, απόκλιση ή απόρριψη των οδηγιών που διέπουν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους χαρακτηρισμούς των εμπορικών σημάτων.
4.3.2. Με τον όρο «Περιεχόμενα» εννοούνται όλα τα δεδομένα, εικόνες, κείμενα, γραφικά, μουσικά κομμάτια, ήχοι, ακολουθίες ήχων, βίντεο, προγράμματα και κωδικοί προγραμμάτων και οι λοιπές πληροφορίες που η Gameforge παρέχει μέσω των ιστοσελίδων της. Με τον όρο "Περιεχόμενα" εννοούνται επίσης και οι διάφορες προσφορές παρεχόμενων υπηρεσιών που παρέχονται για κατέβασμα.
4.3.3. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να απέχει από κάθε μέτρο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ή να παρακωλύσει τον τρόπο λειτουργίας των ιστοσελίδων της Gameforge ή μεμονωμένων υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτές, καθώς επίσης και να μην χρησιμοποιεί δεδομένα, στα οποία απαγορεύεται η πρόσβαση από τον χρήστη. Η ανάκληση των προσφερόμενων περιεχομένων επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην παρακωλύει την χρήση των ιστοσελίδων της Gameforge και των περιεχομένων αυτών από τους υπόλοιπους χρήστες. Δεν επιτρέπεται η αποστολή δεδομένων ή προγραμμάτων που μπορούν να επηρεάσουν τα υλισμικά και τα λογισμικά των αποδεκτών.
4.3.4. Οποιαδήποτε χρήση των ιστοσελίδων της Gameforge για εμπορικούς, και ιδίως διαφημιστικούς σκοπούς χρειάζεται ρητή πρότερη γραπτή άδεια από την Gameforge.
4.3.5. Ο χρήστης δεν δικαιούται την δημοσίευση περιεχομένων στις ιστοσελίδες της Gameforge.
4.3.6. Δεν επιτρέπεται η χρήση των ιστοσελίδων της Gameforge μέσω υπηρεσιών ανωνυμίας, που αποκρύπτουν την πραγματική διεύθυνση ΙΡ του χρήστη.
4.4. Δεσμοί

Επιτρέπεται η τοποθέτηση δεσμού (link) στις ιστοσελίδες της Gameforge, εφόσον πρόκειται αποκλειστικά για λόγους παραπομπής. Ωστόσο η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της άδειας. Όμως δεν επιτρέπεται η σύνδεση ή απεικόνιση των ιστοσελίδων της Gameforge ή των περιεχομένων τους μέσω ενός υπερδεσμού (hyperlink) σε πλαίσιο (frame).
4.5. Χρήση Client-Software

Η Gameforge παρέχει στον χρήστη – σε περίπτωση προσφορών (συμπεριλαμβανομένων και παιχνιδιών), τα οποία απαιτούν για την χρήση τους εγκατάσταση ενός προγράμματος Client-Software, μη αποκλειστικό (απλό) δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης, το οποίο περιορίζεται στο χρονικό διάστημα εγγραφής του χρήστη στην Gameforge. Η αναπαραγωγή των προγραμμάτων αυτών επιτρέπεται στον χρήστη, μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την χρήση του προγράμματος δεδομένου ότι συνάδει με τους όρους της σύμβασης. Απαγορεύεται η χρήση του προγράμματος για εμπορικούς σκοπούς με οποιονδήποτε τρόπο. Η αλλαγή του προγράμματος Client-Software καθώς και η αντίστροφη μετάφραση του υπολειπόμενου κώδικα του προγράμματος σε άλλους τύπους κώδικα (αντίστροφη μεταγλώττιση) καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή αντιστροφής των διαφόρων επιπέδων κατασκευής του προγράμματος (Reverse-Engineering) απαγορεύεται, εφόσον δεν επιτρέπεται από τον νόμο.

5 Ειδικοί όροι για την χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών.
5.1. Ο χρήστης επιτρέπεται ανά γύρο παιχνιδιού (π.χ. κόσμο, σύμπαν κλπ) ενός διαδικτυακού παιχνιδιού να λαμβάνει μέρος στο διαδικτυακό παιχνίδι μόνο με έναν λογαριασμό χρήστη, εκτός εάν οι κανόνες του παιχνιδιού προβλέπουν κάποια εξαίρεση. Η χρήση περισσότερων λογαριασμών χρήστη δεν επιτρέπεται. Αυτοί οι επιπλέον λογαριασμοί μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαγραφούν ή να δεσμευτούν από την Gameforge κατά την κρίση της.
5.2. Ο χρήστης απαγορεύεται να επέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στο διαδικτυακό παιχνίδι με σκοπό την εκμετάλλευση. Ιδιαίτερα, ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέτρα, μηχανισμούς ή προγράμματα, που μπορούν να διαταράξουν την λειτουργία ή την διεξαγωγή του παιχνιδιού. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μη αποδεκτή ή υπερβολική υπερφόρτωση στην τεχνική χωρητικότητα. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να μπλοκάρει, να επεγγράψει ή να μεταβάλλει τα περιεχόμενα που παράγουν οι ιθύνοντες του παιχνιδιού ή γενικότερα να επέμβει στο παιχνίδι προκαλώντας προβλήματα.
5.3. Πέραν τούτου απαγορεύεται η πρόσβαση του χρήστη στο διαδικτυακό παιχνίδι (περιλαμβανομένων και όλων των μεμονωμένων ιστοσελίδων) μέσω άλλων προγραμμάτων πέραν των φυλλομετρητών διαδικτύου ή μέσω των διαθέσιμων προγραμμάτων client. Αυτό αφορά κυρίως τα επονομαζόμενα Bots καθώς και άλλα εργαλεία που αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν την διεπαφή του διαδικτύου (Webinterface). Ομοίως απαγορεύονται τα script και πλήρως ή εν μέρει αυτοματοποιημένα προγράμματα, που θα μπορούσαν να δώσουν στον χρήστη πλεονέκτημα σε σχέση με τους συμπαίκτες του. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται λειτουργίες αυτόματης ανανέωσης (Auto-Refresh), και άλλοι, ενσωματωμένοι μηχανισμοί των φυλλομετρητών διαδικτύου, εφόσον πρόκειται για αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
5.4. Ο χρήστης απαγορεύεται σε οποιαδήποτε περίπτωση

α)να δημιουργεί ή να χρησιμοποιεί Cheats, Mods και/ή Hacks, καθώς και να χρησιμοποιεί άλλα προγράμματα τέτοιου είδους που έχουν δημιουργηθεί από τρίτους, τα οποία αλλάζουν την ροή των διαδικτυακών παιχνιδιών,

b)να χρησιμοποίει προγράμματα που καθιστούν δυνατή την υποκλοπή ή συλλογή δεδομένων (Datamining) με οποιονδήποτε τρόπο όσον αφορά τις πληροφορίες που συνδέονται με τα διαδικτυακά παιχνίδια,

γ)να χρησιμοποιεί ιδεατά αντικείμενα, τα οποία χρησιμοποιούνται στα διαδικτυακά παιχνίδια, εκτός των διαδικτυακών παιχνιδιών, για να αγοράσει ή να πουλά ή να ανταλλάσει έναντι «πραγματικών» χρημάτων.

Σε αυτά περιλαμβάνονται και διάφορες παρακαμπτήριες μέθοδοι, παρόμοιες μέθοδοι ή μέθοδοι που με την επίδραση τους επιφέρουν τα ίδια αποτελέσματα με τις προαναφερθείσες απαγορεύσεις.
5.5. Απαγορεύεται η χρήση μέτρων που αποκρύπτουν ή παρεμποδίζουν τις διαφημίσεις. Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για σκόπιμη παρεμπόδιση διαφημίσεων ή αν γενικά η προβολή των διαφημίσεων δεν είναι δυνατή λόγω προγραμμάτων π.χ. απόκρυψης αναδυόμενων παραθύρων (Pop-Up-Blocker), φυλλομετρητών που στηρίζονται σε κείμενα κλπ.
5.6. Η σύνδεση επιτρέπεται μόνο μέσω της αρχικής σελίδας του εκάστοτε διαδικτυακού παιχνιδιού ή μέσω της διαδικτυακής πύλης Gameforge. Το αυτόματο άνοιγμα του λογαριασμού χρήστη, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζεται ή αρχική σελίδα ή όχι, δεν επιτρέπεται.
5.7. Η Gameforge ή οι εξουσιοδοτημένοι συμβαλλόμενοι εταίροι της Gameforge διατηρούν τα λοιπά δικαιώματα που απορρέουν από τα εικονικά αντικείμενα που υπάρχουν στα διαδικτυακά παιχνίδια και παραχωρούνται έναντι αμοιβής. Το αυτό ισχύει και για τα εικονικά αντικείμενα που δημιουργεί ο ίδιος ο χρήστης. Ο χρήστης παραχωρεί στην Gameforge αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης που είναι απεριόριστο ως προς τον χρόνο, τον χώρο και το περιεχόμενο για αυτά τα αντικείμενα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει ιδίως τα δικαιώματα αναπαραγωγής, διανομής και επεξεργασίας. Ο χρήστης διατηρεί απλά δικαίωμα χρήσης για τα εικονικά αντικείμενα το οποίο είναι μη αποκλειστικό και περιορίζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

6 Ιδιαίτεροι όροι που διέπουν την χρήση των δυνατοτήτων επικοινωνίας (ειδικότερα του φόρουμ συζητήσεων, της λειτουργίας συζήτησης chat, της λειτουργίας σχολιασμού) στις ιστοσελίδες της Gameforge
6.1. Η Gameforge παρέχει στον χρήστη διάφορες δυνατότητες επικοινωνίας (ειδικότερα φόρουμ συζήτησης, τσατ, μπλογκ, βιβλίο επισκεπτών και λοιπών λειτουργιών στα πλαίσια της λειτουργίας σχολιασμού) στις ιστοσελίδες της Gameforge, με σκοπό την δημοσιοποίηση ιδίων περιεχομένων και καταχωρήσεων, τις οποίες δυνατότητες επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης στα πλαίσια της πραγματικής διαθεσιμότητας. Η Gameforge διαθέτει σε αυτά τα πλαίσια η ίδια και μόνη αυτή τις τεχνικές δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών. Ωστόσο δεν υφίσταται αξίωση παροχής δυνατοτήτων επικοινωνίας τέτοιου είδους.
6.2. Ο χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τα περιεχόμενα και τις καταχωρήσεις που δημοσιεύει και είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη έναντι τρίτων απαλλάσσοντας την Gameforge. Η Gameforge δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα περιεχόμενα που δημοσιεύουν οι χρήστες. Ο χρήστης παραχωρεί ωστόσο στην Gameforge το διαρκές, αμετάκλητο και μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των περιεχομένων και καταχωρήσεων που δημοσιεύει ο ίδιος. Η Gameforge δηλώνει ότι δεν διεξάγει ενεργό έλεγχο στα δημοσιευμένα περιεχόμενα. Ωστόσο γίνονται τυχαίοι έλεγχοι. Πέραν τούτου ο χρήστης έχει την δυνατότητα, να ενημερώνει την Gameforge για τυχόν εικαζόμενα αντικανονικά περιεχόμενα. Η Gameforge αντιδρά σε αυτήν την περίπτωση άμεσα και ανασυντάσσει ή διαγράφει τα εν λόγω περιεχόμενα εφόσον είναι απαραίτητο.
6.3. Ο χρήστης απαγορεύεται να δημοσιεύει ή να αναπαράγει ή να διαδίδει στις ιστοσελίδες της Gameforge και ιδίως στα πλαίσια των διαθέσιμων για αυτούς τους σκοπούς δυνατοτήτων επικοινωνίας, περιεχόμενα τα οποία

α) αντίκεινται στο ισχύον δίκαιο, είναι παράνομα ή προσβάλλουν τα χρηστά ήθη,

β)καταπατούν τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνίων, βιομηχανικών σημάτων ή πνευματικής ιδιοκτησίας, το εταιρικό απόρρητο ή άλλα δικαιώματα τρίτων,

γ)είναι άσεμνα, ρατσιστικά, υμνούν την βία, είναι πορνογραφικά, θέτουν σε κίνδυνο τους νέους ή θέτουν γενικότερα σε κίνδυνο την εξέλιξη των παιδιών και των νέων, έχουν επικίνδυνο ή καταστροφικό χαρακτήρα,

δ)είναι προσβλητικού, φορτικού ή συκοφαντικού χαρακτήρα

ε) περιεχόμενα που περιέχουν αλυσιδωτά μηνύματα ή συστήματα πυραμίδας;

στ) περιεχόμενα που δίνουν την εσφαλμένη εντύπωση, ότι έχουν δημιουργηθεί από την Gameforge ή υποστηρίζονται από αυτήν;

ζ) προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς την ρητή συγκατάθεση του ατόμου αυτού

η) είναι εμπορικού και ιδίως διαφημιστικού χαρακτήρα.
6.4. Απαγορεύεται η αναφορά σε ιστοσελίδες, εταιρίες ή ονομασίες προϊόντων, εφόσον αυτό δεν γίνεται πρωταρχικά για λόγους διαφήμισης.
6.5. Όλοι οι χρήστες που κάνουν χρήση των δυνατοτήτων επικοινωνίας που παρέχουν οι ιστοσελίδες της Gameforge είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν αποδεκτό λεξιλόγιο. Οι ύβρεις ή οι προσωπικές επιθέσεις εναντίον άλλων ατόμων με υποτιμητικό τρόπο πρέπει να αποφεύγονται.
6.6. Ανεξάρτητα από τα λοιπά δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει καθώς και διαγράψει εν μέρει ή πλήρως τα περιεχόμενα και τις καταχωρήσεις, που δεν συνάδουν με τους κανόνες αυτούς. Πέραν τούτου η Gameforge έχει το δικαίωμα να αποκλείσει μόνιμα ή προσωρινά τους χρήστες που δεν ακολουθούν τους κανόνες αυτούς από την περαιτέρω χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών, των ιστοσελίδων της Gameforge και των λοιπών προσφερόμενων υπηρεσιών.

7 Επιπτώσεις από την αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων
7.1. Η Gameforge δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από κάποια αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του χρήστη.
7.2. Ανεξάρτητα από όλα τα λοιπά νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματα η Gameforge μπορεί σύμφωνα με την εκτίμηση της να λάβει τα παρακάτω μέτρα, όταν ένας χρήστης είναι υπεύθυνος για καταπάτηση των νόμιμων διατάξεων, δικαιωμάτων τρίτων, αυτών των όρων χρήσης ή όποιων άλλων εφαρμόσιμων συμπληρωματικών διατάξεων ή των κανόνων των παιχνιδιών:

α) Επεξεργασία ή διαγραφή περιεχομένων,

β) Προειδοποίηση χρήστη,

γ) Δημοσίευση της εσφαλμένης συμπεριφοράς στο εκάστοτε διαδικτυακό παιχνίδι όπου παρατηρήθηκε η συμπεριφορά με αναφορά του ονόματος χρήστη,

δ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός ενός χρήστη για μεμονωμένα ή όλα τα διαδικτυακά παιχνίδια και περιεχόμενα των ιστοσελίδων της Gameforge,

ε) Αποκλεισμός χρήστη,

στ) Σύσταση προσωρινών ή διαρκών ψηφιακών ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση παραβίασης της παραγράφου 6, ή

ζ) απρόθεσμη ακύρωση της σύμβασης χρήσης.
7.3. Αν ένας χρήστης αποκλειστεί ή διαγραφεί, δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου χωρίς πρότερη άδεια από την Gameforge. Δεν υφίσταται αξίωση άρσης αποκλεισμού, διαγραφής, ψηφιακών ασφαλιστικών μέτρων ή των λοιπών μέτρων.

8 Χρήση επ’ αμοιβή
8.1. Εφόσον δεν αναφέρεται ρητά κάτι άλλο, η χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών και των λοιπών υπηρεσιών είναι δωρεάν.
8.2. Ο χρήστης μπορεί όμως να χρειαστεί να πληρώσει για κάποιες προσφερόμενες υπηρεσίες και στα πλαίσια κάποιων μεμονωμένων λειτουργιών των διαδικτυακών παιχνιδιών. Ο χρήστης ενημερώνεται χωριστά για το είδος των λειτουργιών επί πληρωμή, ιδίως για την λειτουργία της κάθε υπηρεσίας, ενδεχομένως το χρονικό διάστημα που είναι διαθέσιμη η εν λόγω λειτουργία, το εκάστοτε ποσό που θα ζητηθεί και τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής όσον αφορά τα διαδικτυακά παιχνίδια.
8.3. Εάν ένας ανήλικός χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει λειτουργίες επί πληρωμή, τότε επιβεβαιώνει ότι διαθέτει τα μέσα που χρειάζονται για την πληρωμή της λειτουργίας επί πληρωμή από τον νόμιμο κηδεμόνα για αυτόν τον σκοπό ή για ελεύθερη χρήση.
8.4. Οι εκάστοτε συμφωνηθείσες χρεώσεις είναι πληρωτέες με την κατάρτιση της σύμβασης πληρωμής. Η είσπραξη της πληρωμής γίνεται κατά κανόνα από τον πάροχο που έχει οριστεί για την διαδικασία της πληρωμής, ενώ η είσπραξη μπορεί να γίνει μερικές μέρες νωρίτερα, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής χρήση. Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον όροι χρήσης εκ μέρους του εκάστοτε εντεταλμένου πάροχου χρήσης εκτός από τους παρόντες όρους χρήσης.
8.5. Ο χρήστης βεβαιώνει, ότι όλα τα στοιχεία που δήλωσε στα πλαίσια της διαδικασίας πληρωμής (ιδίως αριθμός λογαριασμού τραπέζης, αριθμός πιστωτικής κάρτας κλπ.) είναι πλήρη και ακριβή.
8.6. Οι δυνατότητες πληρωμής ποικίλλουν ανάλογα με το διαδικτυακό παιχνίδι, την χώρα του συμμετέχοντα και τις διαθέσιμες και τεχνικά δυνατές δυνατότητες πληρωμής στην αγορά. Η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των δυνατοτήτων πληρωμής οποιαδήποτε στιγμή.
8.7. Η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των χρεώσεων για λειτουργίες εντός του παιχνιδιού (συμπεριλαμβανομένων και των εικονικών νομισμάτων). Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα της Gameforge, να μειώνει ή να αυξάνει τις χρεώσεις για μεμονωμένες λειτουργίες εντός του παιχνιδιού, σε περίπτωση μελλοντικής απόκτησης λειτουργιών εντός του παιχνιδιού.
8.8. Σε περίπτωση αθέτησης ισχύουν οι νόμιμοι τόκοι. Σε αυτήν την περίπτωση η Gameforge έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον λογαριασμό του χρήστη, να απαιτήσει συμπληρωματική αποζημίωση και να αναστείλει τις παροχές.
8.9. Αν υπάρξουν χρεώσεις αντιλογισμού ή χρεώσεις εντολής ακύρωσης εις βάρος της Gameforge λόγω χρέους του χρήστη (συμπεριλαμβανομένου και του μη επαρκούς υπόλοιπου στον λογαριασμό), τότε τις αναλαμβάνει ο χρήστης μαζί με τις υπόλοιπες χρεώσεις, που συνδέονται με αυτές. Η Gameforge μπορεί να απαιτήσει αυτό το κόστος και τις χρεώσεις που προκύπτουν μέσω νέας χρέωσης. Αν η πληρωμή γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, υπάρχουν αντιστροφές χρεώσεων έως και 50 ευρώ ανά χρέωση πιστωτικής κάρτας πλέον των τραπεζικών τελών που χρεώνονται στην Gameforge. H Gameforge έχει δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω αποζημίωση για τυχόν ζημιές.

9 Περιορισμός ευθυνών
9.1. Ο χρήστης φέρει άμεση και αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση καταπάτησης δικαιωμάτων τρίτων έναντι αυτών. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Gameforge για όλες τις βλάβες, που θα προκύψουν από αθέτηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης απαλλάσσει την Gameforge από λοιπές απαιτήσεις άλλων χρηστών ή λοιπών τρίτων έναντι της Gameforge λόγω καταπάτησης των δικαιωμάτων αυτών μέσω των περιεχομένων που δημοσιεύει ο χρήστης ή λόγω αθέτησης άλλων υποχρεώσεων. Ο χρήστης αναλαμβάνει σε αυτήν την περίπτωση το κόστος της απαραίτητης νομικής υπεράσπισης της Gameforge, στα οποία περιλαμβάνονται τα διάφορα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα υπεράσπισης. Αυτό δεν ισχύει εάν ο χρήστης δεν είναι υπαίτιος για την παράβαση του νόμου.
9.2. Η ευθύνη της Gameforge, ανεξαρτήτως νομικού υπόβαθρου, είτε πρόκειται για καταπάτηση συμβατικών υποχρεώσεων είτε για μη επιτρεπτή ενέργεια ορίζεται τελικώς βάσει των παρακάτω ρυθμίσεων:
9.2.1. Εφόσον η Gameforge παρέχει την υπηρεσία που επιφέρει τη νομική ευθύνη χωρίς αμοιβή, η Gameforge είναι υπεύθυνη μόνο για πρόθεση και βαρεία αμέλεια.
9.2.2. Σε περίπτωση υπηρεσιών επ` αμοιβή η Gameforge φέρει ευθύνη για πρόθεση και βαρεία αμέλεια καθώς και απεριόριστη ευθύνη σε περίπτωση βλαβών σε άτομα, όμως για ελαφριά αμέλεια μόνο σε περίπτωση καταπάτησης υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση, για ανεπάρκεια ή αδυναμία εκτέλεσης εκ μέρους της Gameforge. Η ευθύνη για την καταπάτηση μιας τέτοιας ουσιώδους για την σύμβαση υποχρέωσης είναι περιορισμένη για τις βλάβες που είναι τυπικές σε συμβάσεις, την εμφάνιση των οποίων η Gameforge υπολογίζει κατά την υπογραφή της σύμβασης βάσει των γνωστών επί της παρούσης συνθηκών. Ως «Ουσιώδεις για την σύμβαση υποχρεώσεις» με την προαναφερθείσα έννοια ορίζονται οι υποχρεώσεις εκείνες που καθιστούν δυνατή την κατάλληλη εκτέλεση της σύμβασης και την επίτευξη του στόχου αυτής και για τις οποίες απαιτείται η τήρηση εκ μέρους του χρήστη.
9.2.3. Για τα ακούσια σφάλματα της Gameforge εντός του δικτύου η Gameforge δεν φέρει καμία ευθύνη.
9.2.4. Για την απώλεια δεδομένων η Gameforge φέρει ευθύνη σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις μόνο εάν η απώλεια αυτή δεν μπορούσε να αποτραπεί εκ μέρους του χρήστη μέσω των κατάλληλων μέτρων ασφάλισης δεδομένων.
9.2.5. Οι παρόντες περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση εξαγοράς ρητών εγγυήσεων από την Gameforge, σε περίπτωση δόλου και σε φθορές από τραυματισμό του σώματος, ζωής ή της υγείας καθώς και σε περίπτωση αναγκαστικών νομικών διατάξεων.

10 Χρόνος ισχύος σύμβασης, Διαγραφή λογαριασμού χρήστη
10.1. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά για το εκάστοτε διαδικτυακό παιχνίδι ή την προσφερόμενη υπηρεσία, τότε η σύμβαση χρήσης της διαδικτυακής πύλης της Gameforge και των διαδικτυακών παιχνιδιών και των λοιπών προσφερόμενων υπηρεσιών είναι αορίστου χρόνου. Άρχίζει να ισχύει με την άδεια ή την ενεργοποίηση εκ μέρους της Gameforge.
10.2. Η σύμβαση μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη κανονικά με άμεση εφαρμογή, εφ’ όσον δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη προθεσμία ισχύος. Αν έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένη προθεσμία ισχύος, τότε μπορεί να ακυρωθεί κανονικά μετά το πέρας αυτής. Αν δεν υπάρξει ακύρωση τότε η εκάστοτε χρονικά περιορισμένη σύμβαση επεκτείνεται αυτόματα βάσει της αρχικά συμφωνηθείσας προθεσμίας ισχύος.
10.3. Όλα τα μέρη έχουν το δικαίωμα να παραιτηθούν πριν από την προθεσμία ακύρωσης χωρίς την τήρηση της προθεσμίας εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Σοβαρός λόγος συντρέχει όταν,

α)ο χρήστης δεν εκπληρώνει την υποχρέωση πληρωμής των χρεώσεων και παρά την ειδοποίηση δεν πληρώνει,

β)παρατηρείται συμπεριφορά, η οποία επηρεάζει σημαντικά τη ροή του παιχνιδιού των άλλων παικτών,

c) χρησιμοποιούνται μηχανισμοί απάτης όπως Cheats, Mods και/ή Hacks, και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, εργαλείο ή κώδικας που μπορεί να μεταβάλλει τη ροή ή τον μηχανισμό του διαδικτυακού παιχνιδιού,

d)\tπαίζουν τρίτοι με τον λογαριασμό χρήστη του χρήστη, εκτός εάν προβλέπονται εξαιρέσεις από τους κανονισμούς του παιχνιδιού,

ε)\tο χρήστης παίζει με τον λογαριασμό χρήστη ενός τρίτου, ή χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν λογαριασμούς χρήστη για ένα διαδικτυακό παιχνίδι, εκτός εάν προβλέπονται εξαιρέσεις από τους κανονισμούς του παιχνιδιού,

στ)\tο χρήστης χρησιμοποιεί εικονικά αντικείμενα, τα οποία χρησιμοποιούνται στα διαδικτυακά παιχνίδια, εκτός των διαδικτυακών παιχνιδιών, για να αγοράσει ή να πουλά ή να ανταλλάσει «πραγματικά» χρήματα.

ζ)ο χρήστης είναι υπεύθυνος για καταπάτηση νόμων, των παρόντων όρων χρήσης, συμπληρωματικών ισχύουσων διατάξεων και/ή των κανόνων του παιχνιδιού
10.4. Κάθε παραίτηση πρέπει να γίνεται γραπτώς. Οι παραιτήσεις μέσω E-Mail θεωρούνται έγκυρες καθώς πρόκειται για γραπτή μορφή.
10.5. Η Gameforge έχει το δικαίωμα να διαγράψει έναν λογαριασμό χρήστη σε περίπτωση ύπαρξης τεκμηριωμένων λόγων (π.χ. εάν ο λογαριασμός παραμένει ανενεργός για καιρό). Πέραν τούτου η Gameforge έχει το δικαίωμα να διαγράφει λογαριασμούς χρηστών κατά βούληση μετά την λήξη της σύμβασης.

11 Προστασία προσωπικών δεδομένων
11.1. 1Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη συλλέγονται, υφίστανται επεξεργασία ή χρησιμοποιούνται μόνο εφ` όσον το έχει επιτρέψει ο ίδιος ο χρήστης ή μετά από απόφαση ή άδεια από την αρχή προστασίας δεδομένων, τον γερμανικό νόμο μέσων ή κάποια άλλη νόμιμη αρχή.
11.2. Τα υπόλοιπα ορίζονται από την δήλωση προστασίας δεδομένων της Gameforge.

12 Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία
12.1. Ισχύει το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σε συνδυασμό με το δίκαιο αγορών του ΟΗΕ.
12.2. Εφ’όσον ο χρήστης δεν υπάγεται στην γερμανική δικαιοδοσία ή εάν πρόκειται για έμπορο βάσει του Εμπορικού κώδικα, για όλες τις αστικές διαφορές αρμόδιο είναι το δικαστήριο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η έδρα της Gameforge. Η Gameforge έχει επιπλέον το δικαίωμα να προσφύγει και στον αρμόδιο κοινού δικαίου όπου υπάγεται ο χρήστης.

13 Αλλαγή των παρόντων όρων χρήσης, λοιπή επικοινωνία, ρήτρα διαιρετότητας
13.1. Η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων χρήσης. Σε περίπτωση αλλαγής οι χρήστες θα ειδοποιηθούν για την αλλαγή των όρων κατά την σύνδεση τους στην διαδικτυακή πύλη της Gameforge ή στο εκάστοτε διαδικτυακό παιχνίδι το αργότερο δύο βδομάδες πριν την έναρξη ισχύος αυτών. Εναλλακτικά η Gameforge μπορεί να ειδοποιήσει τον χρήστη μέσω Email για την αλλαγή των όρων ειδάλλως θα μεριμνήσει ώστε οι όροι που έχουν μεταβληθεί να είναι εμφανείς στις ιστοσελίδες της Gameforge. Με την σύνδεση του ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται τους μεταβληθέντες όρους χρήσης συνδεόμενος εκ νέου στην διαδικτυακή πύλη της Gameforge ή σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι αφότου οι νέοι όροι χρήσης έχουν τεθεί σε ισχύ. Η Gameforge θα ενημερώσει τον χρήστη για την σημασία της προθεσμίας δύο εβδομάδων, για το δικαίωμα διόρθωσης και τις νομικές συνέπειες της σιωπής αυτής καταλλήλως.
13.2. Ο χρήστης μπορεί να μεταβιβάσει δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν την σύμβαση μόνο με πρότερη γραπτή άδεια από την Gameforge.
13.3. Ο χρήστης έχει δικαίωμα συμψηφισμού, εφόσον η ανταπαίτηση της Gameforge είναι τελεσίδικη ή έχει αναγνωριστεί από την Gameforge ή είναι μη αμφισβητίσιμη. Ο χρήστης μπορεί να επικαλεστεί δικαίωμα παρακράτησης εφόσον αφορά απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.
13.4. Η Gameforge επικοινωνεί με τον χρήστη- εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από τους παρόντες όρους χρήσης – κατά κανόνα μέσω E-Mail. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει την διεύθυνση E-mail που δήλωσε κατά την εγγραφή ανά τακτά διαστήματα για τυχόν μηνύματα από την Gameforge. Σε περίπτωση επικοινωνίας με την Gameforge, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει το διαδικτυακό παιχνίδι στο οποίο αναφέρεται και τον λογαριασμό χρήστη του.
13.5. Οποιαδήποτε αλλαγή και/ή άρση των παρόντων όρων χρήσης πρέπει να γίνεται σε γραπτή μορφή. Αυτό ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής ή/ και ακύρωσης της απαίτησης γραπτής μορφής.
13.6. Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης δεν έχουν ή πάψουν να έχουν ισχύ και/ή αντίκεινται στους νομικούς κανόνες, δεν αίρεται από αυτό η αποτελεσματικότητα των υπολοίπων όρων χρήσης. Η μη έγκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη συναινετικά από μια όμοια διάταξη, η οποία θα προσομοιάζει την οικονομική έννοια και σκοπό της μη έγκυρης διάταξης με έγκυρο τρόπο. Η παρούσα διάταξη ισχύει σύμφωνα με τα νομοθετικά κενά.


Καρλσρούη, 15 Ιανουαρίου 2009

Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Strasse 8
D-76131 Karlsruhe

Ειρηνοδικείο Μάνχαϊμ, HRB 111190
ΑΦΜ: DE247446041
Διευθυντής: Carsten van Husen


Πλοήγηση:

 -  Όροι και Διατάξεις Gameforge 4D GmbH -
 - Νομική σημείωση Gameforge 4D GmbH -
 - Ασφάλεια Δεδομένων Gameforge 4D GmbH -


Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2010

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ..........

Η Σπηλιά της Εξορίας

Στις αρχές της μέτρησης του χρόνου, υπήρχαν 3 αδέρφια που κρατούσαν την ισορροπία των στοιχείων της ζωής: η Bahar-Taraji, θεά της δημιουργίας, και τα αδέρφια της Baljit-Elvedin, θεός της διατήρησης και Beran-Setaou, θεός της διάλυσης. Οι άνθρωποι προσεύχονταν στους δυο πρώτους, αλλά φοβούνταν τον τελευταίο. Έτσι, μέσα στους αιώνες, ο Beran-Setaou ένιωθε φθόνο, ο οποίος έγινε μίσος. Τελικά, ο θυμός του μεγάλωσε τόσο, που σκότωσε την αδερφή του, την αγαπημένη των ανθρώπων.
Ο θάνατος της θεάς είχε καταστροφικές συνέπειες. Ένας μακρύς και βαρύς χειμώνας πάγωσε τα πάντα στον κόσμο των ανθρώπων. Ακόμη κι οι θεοί υπέφεραν. Ο Beran-Setaou αποτραβήχτηκε στη μοναξιά του, όταν κατάλαβε την σοβαρότητα της πράξης του. Ο αδερφός του, ο Baljit-Elvedin, πένθησε για πολύ καιρό την αδερφή του κι έπειτα άρχισε να ψάχνει τον Beran-Setaou.
Όταν τον βρήκε σε μια υπόγεια σπηλιά, άναψε ανάμεσα στα αδέρφια μια μάχη ανείπωτης βίας, την οποία δεν μπόρεσε κανείς να κερδίσει. Ο Baljit-Elvedin κατάφερε όμως να κλείσει τη Σπηλιά και να επιστρέψει στον κόσμο των ανθρώπων. Από τότε προστατεύει τη γη και όλα τα πλάσματα που κατοικούν σε αυτήν και δεν ανήκουν σε σκοτεινές δυνάμεις.
Η τοποθεσία της σπηλιάς, η οποία από τότε ονομάζεται Σπηλιά της Εξορίας, είναι άγνωστη στους πολλούς. Οι λίγοι που την ξέρουν, την κρατούν κρυφή. Ο σκοτεινός Δράκος είναι ο αφέντης αυτού του κόσμου και των κατοίκων του και μισεί οτιδήποτε έχει να κάνει με τη ζωή. Όποιος βρεθεί στο δρόμο του, θα νιώσει την αχαλίνωτη οργή του.

metin2-THE GAME


Εδώ και αιώνες, η ανάσα του Θεού Δράκου προστατεύει τα βασίλεια Shinsoo, Chunjo και Jinno. Όμως αυτός ο συναρπαστικός κόσμος μαγείας απειλείται πλέον: Οι λίθοι Metin που πέφτουν από τον ουρανό, άνοιξαν τεράστιες τρύπες στο έδαφος όλης της χώρας, και έφεραν χάος και καταστροφή. Τα βασίλεια άρχισαν να πολεμούν μεταξύ τους, τα άγρια ζώα μεταμορφώθηκαν σε βίαια τέρατα και οι νεκροί αναστήθηκαν ως αιμοδιψή όντα. Πάλεψε την σκοτεινή επιρροή των λίθων Metin ως σύμμαχος του Δράκου Θεού. Μάζεψε τις δυνάμεις σου κι άρπαξε τα όπλα σου, για να προστατεύσεις το βασίλειό σου από ένα μέλλον γεμάτο φόβο, βάσανα και καταστροφή!

Χαρακτηριστικά

  • Μια μεγάλη ήπειρος στην οποία πολλές περιπέτειες περιμένουν θαρραλέους πολεμιστές.
  • Τρεις εχθρικοί αυτοκράτορες με τους οποίους μπορείς να συμμαχήσεις.
  • Πολέμησε για την επικράτεια και την τιμή, πεζός ή πάνω στο άλογό σου!
  • Γίνε ο άρχοντας του κάστρου και φτιάξε το δικό σου φρούριο μαζί με το τάγμα σου!
  • Μάθε μια πολεμική τέχνη και πάρε πολλές καταστρεπτικές ειδικές ικανότητες!